zaplatit členský příspěvek (700,- Kč) a poslat evidenční list klubu. Více viz mail ČSOS z 30. prosince 2009:

 Nové směrnice ČSOS pro účast na závodech, a pro evidenci a registraci členů

V návaznosti na nové stanovy ČSOS přijaté valnou hromadou dne 12.12.2009 schválilo Předsednictvo Svazu v minulých dnech nové celosvazové materiály týkající se účasti na závodech, a také evidence a registrace členů, které nabývají platnosti od 1. ledna 2010.

Nově platnými dokumenty ČSOS jsou:

  • Směrnice pro účast na závodech ČSOS 
  • Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS
  • Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS včetně aktualizovaných formulářů (Přihláška člena ČSOS. Evidenční list 2010 člena ČSOS)

Všechny tyto nově schválené materiály včetně příloh Vám posíláme v příloze tohoto mailu a jsou též publikovány na www stránkách svazu v sekci Dokumenty.

Ve směrnicích je celá řada dílčích změn, tou nejpodstatnější je oddělení členského příspěvku klubu od poplatku za registraci v jednotlivých O-sportech. Tyto platby se zasílají každá zvlášť na jiný účet. Členský příspěvek ve výši 700,-- Kč je splatný do 15. ledna 2010. Bez uhrazení členského příspěvku nebude klubu povoleno zaregistrování jeho sportovců. Do 15. ledna 2010 mají zároveň kluby za povinnost vyplnit a odeslat Evidenční list člena ČSOS s aktuálními údaji a informacemi o klubu.

Dále připomínáme nutnost odevzdání "Statistického šetření stavu členské základny v ČSTV za rok 2009 dle pokynů předsedy ČSTV, který vám byl zaslán 16.12.2009.

Jiří Šubrt, generální sekretář ČSOS

Jiřina Nováková, ekonomka ČSOS